Privacy Policy

In de volgende privacyverklaring leggen we uit wat we met jouw gegevens doen: hoe die gebruikt worden en hoelang we ze bewaren. Wil je meer weten of de cookies die we gebruiken? Lees dan ons Cookie Statement.

 

Here you can read the privacy statement in English.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Het Vliegende Paard kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van en/of omdat je deze zelf bij het invullen van het aanvragen van een gastenpas of tijdens invullen van een sollicitatieformulier op de website aan Het Vliegende Paard hebt verstrekt. Het Vliegende Paard kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je geboortedatum
  • Je foto
  • Je IP-adres

 

WAAROM HET VLIEGENDE PAARD GEGEVENS NODIG HEEFT

Het Vliegende Paard verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als jij daar om verzoekt en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Het Vliegende Paard jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van. Wanneer je een sollicitatieformulier invult op de website, dan bewaren we jouw gegevens, zoals je CV, maximaal drie jaar. Wil je dat we jouw CV alsnog verwijderen, nadat je niet bent aangenomen? Laat ons dit dan weten per mail en we geven hier gehoor aan: info@hetvliegendepaard.nl.

 

HOE LANG HET VLIEGENDE PAARD GEGEVENS BEWAART

Het Vliegende Paard bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Het Vliegende Paard verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Het Vliegende Paard worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Vliegende Paard gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over cookies in ons cookie statement.

 

GOOGLE ANALYTICS

Het Vliegende Paard maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Het Vliegende Paard te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het Vliegende Paard heeft hier geen invloed op.

Het Vliegende Paard heeft Google geen toestemming gegeven om via Het Vliegende Paard verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetvliegendepaard.nl. Het Vliegende Paard zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Het Vliegende Paard neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Het Vliegende Paard maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Het Vliegende Paard via info@hetvliegendepaard.nl. www.hetvliegendepaard.nl is een website van Het Vliegende Paard. Het Vliegende Paard is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Voorstraat 17-19, 8011 MK, Zwolle
Vestigingsadres: Voorstraat 17-19, 8011 MK, Zwolle
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65811445
Telefoon: 038-4224377
E-mailadres: info@hetvliegendepaard.nl

Privacy Policy (English)

In the following privacy statement we explain what we do with your data: how it is used and how long we keep it. Do you want to know more about the cookies we use? Then read our Cookie Statement.

PERSONAL DATA PROCESSED

Het Vliegende Paard can process personal data about you, because you use the services of and / or because you have provided it yourself to Het Vliegende Paard when filling out the request for a guest pass or during filling out an application form on the website. Het Vliegende Paard can process the following personal data:

– Your first and last name
– Your address details
– Your telephone number
– Your e-mail adress
– Your date of birth
– Your photo
– Your IP address

WHY THE FLYING HORSE NEEDS DATA

Het Vliegende Paard processes your personal data in order to be able to contact you by telephone if you so request and / or to be able to contact you in writing (by e-mail and / or by post) if you cannot be reached by telephone. In addition, Het Vliegende Paard may use your personal data in the context of executing an agreement concluded with you. When you fill out an application form on the website, we will keep your data, such as your CV, for a maximum of three years. Do you want us to remove your resume after you have not been hired? Let us know by email and we will respond to this: info@hetvliegendepaard.nl.

HOW LONG THE FLYING HORSE STORES DATA

The Flying Horse does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data are collected. Your data will not be stored for longer than a year if no agreement is reached with you.

SHARE WITH OTHERS

Het Vliegende Paard will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the implementation of an agreement with you or to comply with a legal obligation.

MAP WEB SITE VISIT

The Visiting Horse website keeps track of general visitor data, including the IP address of your computer and the time of retrieval and data that your browser sends. This data is used for analysis of visit and click behavior on the website. The Flying Horse uses this information to improve the operation of the website. This data is made anonymous as much as possible and is not provided to third parties. Read more about cookies in our cookie statement.

GOOGLE ANALYTICS

Het Vliegende Paard uses Google Analytics to keep track of how users use the website and how effective the Adwords ads are with Google search result pages. The information thus obtained, including the address of your computer (IP address), is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Read the Google privacy policy for more information. You can also find the privacy policy of Google Analytics here. Google uses this information to keep track of how our website is used, to be able to provide reports on the website to Het Vliegende Paard and to be able to offer its advertisers information about the effectiveness of their campaigns. Google may provide this information to third parties if Google is legally required to do so, or to the extent that such third parties process the information on Google’s behalf. The Flying Horse has no influence on this. Het Vliegende Paard has not given Google permission to use Analytics information obtained through Het Vliegende Paard for other Google services.

SEE, MODIFY, OR DELETE DATA

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for inspection, correction or removal to info@hetvliegendepaard.nl. The Flying Horse will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks.

TO SECURE

Het Vliegende Paard takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. The website of The Flying Horse uses a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands. If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of abuse, or if you want more information about the protection of personal data collected, please contact Het Vliegende Paard at info@hetvliegendepaard.nl. www.hetvliegendepaard.nl is the website of The Flying Horse.

 

The Flying Horse can be reached as follows:
Postal address: Voorstraat 17-19, 8011 MK, Zwolle
Business address: Voorstraat 17-19, 8011 MK, Zwolle
Registration number trade register Chamber of Commerce: 65811445
Telephone: 038-4224377
Email address: info@hetvliegendepaard.nl

logo_cta

De grootste studentenkamer van Zwolle!