Algemene voorwaarden gastenpas

Hier leggen we uit wat de voorwaarden zijn voor het aanvragen en gebruik van een gastenpas van Het Vliegende Paard. Wil je meer weten over jouw privacy en wat we doen met de gegevens die je invult voor het aanvragen van een pas? Lees dan ook onze privacy policy.

Here we explain the conditions for applying and using a guest pass from Het Vliegende Paard. Do you want to know more about your privacy and what we do with the data you enter for applying for a pass? Then also read our privacy policy.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Aanvrager is verplicht om zich te legitimeren met een geldige identiteitskaart of paspoort en een geldige studentenkaart van een HBO- of WO-instelling bij het afhalen van de gastenpas.
 • De gastenpas is alleen geldig in Studentencafé Het Vliegende Paard.
 • De gastenpas kan worden opgewaardeerd vanaf het minimumbedrag van €10,-.
 • Het saldo op een gastenpas kan niet worden ingewisseld voor contanten.
 • Het beheer van de gastenpas valt onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager. Wanneer de pas kwijtraakt of zodanig beschadigd raakt dat de pas niet meer bruikbaar kan het saldo op de pas verloren gaan.
 • Wanneer de pas zodanig beschadigd raakt waardoor hij niet meer functioneert of kwijt is kan een nieuwe pas worden aangevraagd tegen betaling van €5,- administratiekosten.
 • Studentencafé Het Vliegende Paard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de gastenpas en het eventuele saldo op de gastenpas.
 • De gastenpas is strikt persoonlijk en dient alleen door de eigenaar van de gastenpas in beheer gehouden te worden. Eventuele kortingen die aan de pas gebonden zijn gelden alleen voor de eigenaar van de pas.
 • Een gastenpas dat door het kassasysteem van Studentencafé Het Vliegende Paard als ongeldig worden gemarkeerd wordt in beslag genomen. Het saldo op de gastenpas gaat dan verloren.
 • Wanneer de eigenaar van de gastenpas de toegang tot Studentencafé Het Vliegende Paard wordt ontzegd, wordt het saldo op de gastenpas niet uitbetaald.
 • Mocht ons kassasysteem onverhoopt uitvallen, dan kan Studentencafé Het Vliegende Paard helaas geen betalingen met de gastenpas accepteren.
 • Wanneer de gastenpas langer dan één kalenderjaar niet wordt gebruikt, wordt de gastenpas geblokkeerd en gaat het saldo verloren.
 • Betalingen met de gastenpas worden niet geaccepteerd in combinatie met andere kortingen en/of aanbiedingen in Studentencafé Het Vliegende Paard.
 • Misbruik van de gastenpas wordt bestraft met inname van de gastenpas. Eventueel overgebleven saldo op de pas wordt niet uitbetaald.
 • Het ingevulde e-mail adres kan gebruikt worden voor het verspreiden van nieuwsbrieven of reclame, maar wordt niet gedeeld met derden.

TERMS AND CONDITIONS

 • Applicant is required to identify themselves with a valid identity card or passport and a valid student of a college or university setting when recieving the guest card.
 • The guest card is only valid in Studentencafé Het Vliegende Paard.
 • The guest card can be upgraded from the minimum amount of € 10, -.
 • The balance on a guest card can not be redeemed for cash.
 • Managing the guest card is the responsibility of the applicant. When the card is damaged or lost the balance on the card is lost as well. Studentencafé Het Vliegende Paard can not be held liable for the loss of the guest card and any balance on the guest card.
 • When the card is damaged and is no longer functioning or is lost , a new card can be requested for a fee of € 5 , -.
 • The guest card is strictly personal and should only be kept by the owner of the guest card. Any discounts tied to the card are valid only for the owner of the card.
 • A guest card that is deemed invalid by the cash register system of Studentencafé Het Vliegende Paard will be revoked. The balance on the guest card will be lost.
 • When the owner of the guest card is denied acces to Studentencafé Het Vliegende Paard, the balance on the guest card will not be disbursed..
 • If our cash register system unexpectedly fails, Studentencafé Het Vliegende Paard cannot accept payments with the guest card.
 • When the guest card is not used for more than one year, the guest card will be blocked, and the balance will be lost and cannot be imbursed.
 • Payments with the guest card is not accepted in conjunction with other discounts and / or offers in Studentencafé Het Vliegende Paard.
 • Abuse of the guest card is punished by revoking the guest card. Any remaining balance cannot be imbursed.
 • Your e-mail address can be used to distribute newsletters or advertising, but is not shared with third parties.
logo_cta

De grootste studentenkamer van Zwolle!